białe logo

JZP Kancelaria Adwokacka” z siedzibą w Katowicach
świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz podmiotów prawa publicznego, w tym w szczególności podmiotów działających w sektorze infrastrukturalnym, transportuenergetycznym, jak również podmiotów publicznych w zakresie realizacji i wdrażania Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Z sukcesami reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Specjalizacje

Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji budowlanych, w tym przede wszystkim inwestycji liniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Doradzamy naszym Klientom na wszystkich etapach realizacji inwestycji, od prac nad studium wykonalności, opracowywania dokumentacji projektowej, przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i realizacji umowy.

Obsługa inwestycji

Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji budowlanych, w tym przede wszystkim inwestycji liniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doradzamy naszym Klientom na wszystkich etapach realizacji inwestycji, od prac nad studium wykonalności, opracowywania dokumentacji projektowej, przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i realizacji umowy.
Świadczymy usługi doradcze w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie. Wpieramy zarówno zamawiających, jak i wykonawców, których celem jest uzyskanie danego zamówienia. 
Uczestniczymy w procedurach przetargowych od momentu przygotowywania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, w sporach powstałych w procedurze udzielania zamówienia, jak i na etapie realizacji zawartej umowy.

Prawo zamówień publicznych

Świadczymy usługi doradcze w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie. Wpieramy zarówno zamawiających, jak i wykonawców, których celem jest uzyskanie danego zamówienia. Uczestniczymy w procedurach przetargowych od momentu przygotowywania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, w sporach powstałych w procedurze udzielania zamówienia, jak i na etapie realizacji zawartej umowy.
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie analizy wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją szeregu Programów Operacyjnych.
Wspieramy Instytucje Zarządzające i Instytucje Pośredniczące w procesie prawidłowego przyznawania i wydatkowania środków. Przeprowadzamy postępowania kontrolne w zakresie trwających i już przeprowadzonych postępowań zakupowych, przeprowadzanych przez zamawiających zarówno w oparciu o regulację Prawa zamówień publicznych, jak i zasadę konkurencyjności.

Fundusze unijne

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie analizy wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją szeregu Programów Operacyjnych. Wspieramy Instytucje Zarządzające i Instytucje Pośredniczące w procesie prawidłowego przyznawania i wydatkowania środków. Przeprowadzamy postępowania kontrolne w zakresie trwających i już przeprowadzonych postępowań zakupowych, przeprowadzanych przez zamawiających zarówno w oparciu o regulację Prawa zamówień publicznych, jak i zasadę konkurencyjności.
Doradzamy w przedsięwzięciach realizowanych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.
Przygotowujemy plany przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego specyfiki branżowej i ryzyk oraz wybieramy dla niego optymalną formę prawną.

Partnerstwo publiczno - prywatne

Doradzamy w przedsięwzięciach realizowanych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Przygotowujemy plany przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego specyfiki branżowej i ryzyk oraz wybieramy dla niego optymalną formę prawną.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak również przed sądami arbitrażowymi. 
Staramy się w postępowaniach sądowych jak najlepiej reprezentować interes naszych klientów i dążyć do uzyskania dla nich korzystnego wyniku sprawy. Staramy się zawsze sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak również przed sądami arbitrażowymi. Staramy się w postępowaniach sądowych jak najlepiej reprezentować interes naszych klientów i dążyć do uzyskania dla nich korzystnego wyniku sprawy. Staramy się zawsze sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.
Wspieramy naszych Klientów we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W przedsięwzięciach wymagających fachowej wiedzy, doradzamy na wszystkich etapach realizacji danego przedsięwzięcia. 
Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, ze szczególnym uwzględnieniem i dostosowaniem do potrzeb indywidualnego Klienta, tak aby założone przez niego cele zostały osiągnięte.
Zajmujemy się tworzeniem i rejestracją spółek prawa handlowego

Kompleksowa obsługa prawna

Wspieramy naszych Klientów we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W przedsięwzięciach wymagających fachowej wiedzy, doradzamy na wszystkich etapach realizacji danego przedsięwzięcia. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, ze szczególnym uwzględnieniem i dostosowaniem do potrzeb indywidualnego Klienta, tak aby założone przez niego cele zostały osiągnięte. Zajmujemy się tworzeniem i rejestracją spółek prawa handlowego

Partnerzy

Adwokat. 
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. 

Z sukcesem reprezentuje Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach arbitrażowych i sądowych, przedmiotem których jest dochodzenie roszczeń powstałych w toku realizacji inwestycji. 

Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji w oparciu o warunki Kontraktowe FIDIC, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Joanna Jarosz-Zugaj

Adwokat. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Z sukcesem reprezentuje Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach arbitrażowych i sądowych, przedmiotem których jest dochodzenie roszczeń powstałych w toku realizacji inwestycji. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji w oparciu o warunki Kontraktowe FIDIC, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. 
Doradza i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w przedmiocie roszczeń odszkodowawczych, z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań umownych, o wynagrodzenie oraz kary umowne. 
Specjalizuje się w doradztwie związanym z wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

dr Agnieszka Ziaja-Pisula

Adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Doradza i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w przedmiocie roszczeń odszkodowawczych, z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań umownych, o wynagrodzenie oraz kary umowne. Specjalizuje się w doradztwie związanym z wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Adwokat. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Doradza zamawiającym – w tym zamawiającym sektorowym, we wszystkich aspektach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego 
Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania postępowań kontrolnych realizowanych na rzecz Instytucji Zarządzających i Pośredniczących związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Robert Zugaj

Adwokat. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Doradza zamawiającym – w tym zamawiającym sektorowym, we wszystkich aspektach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania postępowań kontrolnych realizowanych na rzecz Instytucji Zarządzających i Pośredniczących związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Zespół

 • Członek zespołu „JZP Kancelaria Adwokacka”

  Radca prawny. Wchodzi w skład zespołu dedykowanego obsłudze prawnej projektów infrastrukturalnych. Doradza Klientom w sprawach związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych, jak również w trakcie realizacji umów już zawartych.

  Posiada doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów w postępowania sądowych.

 • Agnieszka Bałazy

  Członek zespołu „JZP Kancelaria Adwokacka”

  Radca prawny. Wchodzi w skład zespołu dedykowanego obsłudze prawnej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doradza Klientom w sprawach związanych z prawidłowym wydatkowaniem środków unijnych, w tym zwrotem nienależnie pobranych środków oraz korekt finansowych.

  Posiada doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów w postępowania sądowych i administracyjnych.

 • Członek zespołu „JZP Kancelaria Adwokacka”

  Radca prawny. Wchodzi w skład zespołu dedykowanego obsłudze prawnej projektów infrastrukturalnych. Doradza Klientom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w szczególności w ramach inwestycji realizowaniach w oparciu o warunki Kontraktowe FIDIC, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  Posiada doświadczenie w zakresie analizy roszczeń poszczególnych stron procesu inwestycyjnego.

 • Członek zespołu „JZP Kancelaria Adwokacka”

  Aplikant radcowski. Wchodzi w skład zespołu dedykowanego obsłudze prawnej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z prawem zamówień publicznych oraz wydatkowania środków UE.

 • Członek zespołu „JZP Kancelaria Adwokacka”

  Aplikant radcowski. Wchodzi w skład zespołu dedykowanego obsłudze prawnej przedsięwzięć z zakresu prawa zamówień publicznych.

  Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z prawem administracyjnym oraz wydatkowania środków UE.

 • Członek zespołu „JZP Kancelaria Adwokacka”

  Specjalista ds. obsługi administracyjnej.

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Publikacje

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – MINI PORADNIK

W życie weszły zmiany dotyczące procedury związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego wszczętymi z dniem 18 października 2018 r., których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, a co do których mają zastosowanie przepisy działu I rozdziału 2a ustawy Pzp, stanowiące o obowiązku składania ofert i porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wobec powyższego postaramy się odpowiedzieć na kilka często powtarzających pytań:

 1. Co będzie stanowił dokument elektroniczny?
 2. Co należy rozumieć przez oryginał elektronicznego dokumentu, a co przez elektroniczną kopię dokumentu ?
 3. Czy dopuszczalny jest skan oferty ?
 4. Jak prawidłowo podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego.
 5. Podpis elektroniczny z algorytmem SHA-1.

 

 

newsletter@jzplegal.com

jest zarejestrowanym czasopismem „JZP Kancelaria Adwokacka” Jarosz-Zugaj, Ziaja-Pisula, Zugaj i Partnerzy sp.p.

redakcja: Robert Zugaj

autorzy: Joanna Gałka, Joanna jarosz-Zugaj, Agnieszka Malina, dr Agnieszka Ziaja-Pisula, Robert Zugaj

 

 

   

 

 

 

 

 

Kontakt

 

katowice

SIEDZIBA

ul. Sienna 10, 40-544 Katowice

tel./fax +48 32 202 52 60

jzp@jzplegal.comwww.jzplegal.com

Warszawa

BIURO W WARSZAWIE

ul. Hoża 86 lok 410, 00-682 Warszawa

tel.: + 48 22 242 87 33

warszawa@jzplegal.com

wroclaw

BIURO WE WROCŁAWIU

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław

tel.: +48 71 723 02 76

wroclaw@jzplegal.com