VII Ogólnopolska Konferencja SIDIR – Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie

Za nami pierwszy dzień VII Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Akademię Umiejętności przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR dotyczącej Roszczeń związanych z Covid-19 w budownictwie – Strategia i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej.

Konferencję rozpoczął panel dotyczący konieczności wprowadzania zmian do prawa polskiego w związku z występującą epidemią oraz skutków już wprowadzonych rozwiązań.

Prelegenci zasadniczo pozytywnie ocenili już wprowadzone przepisy, wskazując między innymi na większą, czy silniejszą, podstawę do żądania, na podstawie właśnie specustawy covidowej, zmian w już zawartych umowach.  Ich zdaniem powoływanie się na regulację art. 15r i in. ustawy daje większą pewność (bezpieczeństwo) zmiany, niż gwarantują to przepisy k.c. lub p.z.p.

Wskazano jednak, na konieczność dalszych zmian w przepisach prawa, tak aby uzyskać większą elastyczność i przede wszystkim szybkość w rozwiązywaniu występujących trudności – jeszcze przed powstaniem sporu.

Ciekawa dyskusja rozgorzała wokół zagadnienia siły wyższej. Tutaj eksperci nie byli już tak zgodni i przedstawiali różne poglądy. Od skrajnego stanowiska, że w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC nie mamy do czynienia z występowaniem Siły Wyższej, po jednoznaczne opowiedzenie się za jej wystąpieniem w oparciu o dotychczasowe stanowisko doktryny. Zwrócono uwagę na konieczność rozróżnienia podejścia i działań w odniesieniu do umów zawartych przed wystąpieniem pandemii, do tych zawartych już w czasie jej trwania – czy zawieranych obecnie.

Niewątpliwie aktualnie wykonawcy muszą szacować większe koszty w zakresie już występujących utrudnień i wiedzy, którą posiadamy od przeszło roku. Trudniej im też będzie powoływać się na nieprzewidywalność zjawiska.

Kolejny panel był poświęcony kwestiom dowodowym. Jak prawidłowo wykazać roszczenie o dodatkowy czas i koszt? Co powinno być podstawą takiego roszczenia – siła wyższa, zmiana prawa, opóźnienia spowodowane przez władzę? Tutaj każdy ekspert prezentował swoje autorskie podejście. Co zwróciło moją uwagę to rozgraniczanie tych podstaw, kiedy za prawidłowe należałoby uznać łączne ich rozpatrywanie i ocenianie. Tylko takie podejście da nam podstawę zbudowania i obrony roszczenia, a ze strony zamawiającego – do jego weryfikacji.

W dalszej części również skupiono się na aspektach dowodowych, przy czym dyskusja dotyczyła sposobów wykazywania zasadności roszczenia – co do czasu lub zwiększonego kosztu. Wskazano na konieczność analizy nie tylko samego produktu końcowego – czyli złożonego roszczenia, ale przede wszystkim analizy założeń z etapu sporządzania oferty oraz opracowywania harmonogramu. W odniesieniu do planowania, to podkreślono jak ważną rolę może odegrać dobrze i kompletnie opracowany harmonogram. Może on być kluczowym elementem przy analizie roszczeń (przede wszystkim w odniesieniu do zasobów, planu dostaw, współpracy z podwykonawcami itp.).

Na zakończenie, podsumowano konkurs „Drakon Inwestycji Budowlanych” oraz wręczono nagrodę specjalneą Zarządu SIDiR w Krajowym Konkursie dla Młodych Profesjonalistów

Zasadniczo pierwszy dzień minął szybko. Organizatorzy zadbali o dobry przekaz i sprawne przeprowadzenie poszczególnych paneli. Dodatkowo, udział w Konferencji był nieodpłatny, za co Organizatorowi należą się podziękowania.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Agnieszka Ziaja - Pisula

Partner „JZP Kancelaria Adwokacka”

Adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Doradza i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w przedmiocie roszczeń odszkodowawczych, z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań umownych, o wynagrodzenie oraz kary umowne.

Specjalizuje się w doradztwie związanym z wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Mobile

+48 507 034 896