Bieżąca i kompleksowa obsługa prawna we wszystkich aspektach działalności firmy

Obsługa prawna firm

Osoba do kontaktu

Zakres usług

Joanna Jarosz-Zugaj

Partner

dr Agnieszka Ziaja - Pisula

Partner

Robert Zugaj

Partner

"JZP Kancelaria Adwokacka" to kancelaria przyjazna przedsiębiorcom. Naszym celem jest świadczenie kompleksowej pomocy prawnej we wszystkich aspektach prowadzonej działalności, obejmującej między innymi:

 

•  udzielanie porad prawnych m.in.: w formie pisemnej, telefonicznej i e-mail;

 

• udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa;

 

•  sporządzanie opinii i analiz prawnych;

 

•  sporządzanie i opiniowanie wzorów umów oraz doradztwo w zakresie umów, przygotowywanie i opiniowanie aneksów do umów;

 

• sporządzanie projektów pism procesowych;

 

•  sporządzanie projektów dokumentacji;

 

•  udzielanie wsparcia prawnego w zakresie projektowanych krajowych lub wspólnotowych regulacji prawnych;

 

•  zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, sądami polubownymi oraz organami administracji w tym w postępowaniach przed Prezesem URE i UOKiK, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami w niezbędnym zakresie;

 

•  doradztwo w trakcie negocjacji biznesowych;

 

•  opiniowanie normatywnych aktów wewnętrznych Spółki;

 

•  doradztwo w zakresie indywidualnego prawa pracy oraz zbiorowych stosunków pracy

 

 

 

"JZP Kancelaria Adwokacka" Jarosz - Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy spółka partnerska
 ul. Zimorodków 32| 40-534 Katowice | Polska
 +48 32 202 52 60 |  +48 508 173 263