Elektronizacja zamówień publicznych – mini poradnik

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – MINI PORADNIK W życie weszły zmiany dotyczące procedury związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego wszczętymi z dniem 18 października 2018 r., których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, a co do których mają zastosowanie przepisy działu I rozdziału 2a ustawy Pzp, stanowiące o obowiązku składania ofert i porozumiewania się […]